HEB IK EEN VISUM NODIG?   

Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 25 mei 2018

Traveldocs verbindt zich ertoe de klant een uitstekende service aan te bieden. Het vertrouwen dat de klant aan ons geeft, is voor ons zeer belangrijk. Tevens dragen we een verantwoordelijkheid omtrent de gegevens die u ons verschaft. Ons privacybeleid is erop gesteld om uw gegevens veilig te bewaren en met integriteit te behandelen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw aanvraag zo vlot als mogelijk te kunnen laten verlopen. Meer informatie omtrent ons veiligheidsbeleid vindt u op privacy beleid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere werkzaamheid die traveldocs verricht voor een aanvrager of voor eender welke andere derde in wiens naam en/of voor wiens rekening de aanvrager zou optreden.
 • De vergoeding van traveldocs wordt bepaald door middel van de prijzen te vinden op haar website op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij echter er in een offerte of bij het aangaan van een aparte overeenkomst een afwijkende vergoeding wordt vermeld.
 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de aanvrager documenten aan Traveldocs heeft gestuurd en deze zijn aangekomen op het adres dat staat vermeld op de website van traveldocs.
 • Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag en/of legalisatie, zal traveldocs optreden als tussenpersoon tussen de aanvrager en de uitgevende instantie. De aanvrager is verplicht de vanwege de uitgevende instantie ontvangen documenten op hun juistheid en volledigheid te controleren. Traveldocs is niet verantwoordelijk voor de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie op verzoek van de aanvrager verrichte werkzaamheden of afgegeven of verstrekte documenten.
 • De aanvrager gaat akkoord dat de afhaling, verzendingen, vervoeren van de documenten of voorwerpen, toevertrouwd aan Traveldocs, uitgevoerd mogen worden door tussenkomst van gespecialiseerde firma’s of door de posterijen. In dit geval zal de aanvrager van Traveldocs de onmiddellijke verantwoordelijkheid zoeken bij deze derde firma’s of de posterijen.
 • In geval van niet-nakoming van één of meer verplichtingen van de aanvrager, kan Traveldocs zonder opzeggingstermijn de overeenkomst eenzijdig beëindigen.
 • Traveldocs heeft het recht zich op overmacht te beroepen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Traveldocs, als ook bij overstroming, brand, algemene of gedeeltelijke stakingen, wordt Traveldocs vrijgesteld van zijn verplichtingen.
 • Traveldocs is niet aansprakelijk voor de schade die Traveldocs, of een door Traveldocs ingeschakelde derde, aan de aanvrager heeft toegebracht ten gevolge van of naar aanleiding van 1) de (niet-)uitvoering van deze overeenkomst, 2) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de aanvrager, 3) de onjuistheid, onvolledigheid en/of ongeldigheid van door de uitgevende instantie verstrekte documenten.
 • De aanvrager weet dat te allen tijde de door de uitgevende instanties regelgeving en tarieven kunnen wijzigen. Deze zullen steeds worden gevolgd door Traveldocs.
 • De aanvrager is zich ervan bewust dat Traveldocs uitsluitend een inspanningsverbintenis aangaat en geen resultaatsverbintenis. Bij het niet afleveren van de vereiste documenten door de uitgevende instanties, zal Traveldocs steeds deze inspanning aanrekenen.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste en volledige informatie aan Traveldocs, indien deze dit vereist om de opdracht te vervullen.
 • Indien de aanvrager het nalaat de juiste en volledige informatie aan Traveldocs af te leveren of de gegevens niet op tijd te verstrekken, heeft Traveldocs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De kosten en tarieven zullen echter wel worden aangerekend.
 • Traveldocs is steeds afhankelijk van correcte en volledige informatie van de aanvrager en van de uitgevende instanties voor het verkrijgen van documenten. Hierdoor kan Traveldocs nooit aansprakelijk worden gesteld indien een bepaalde termijn zou worden overschreden.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de aanvrager de opdracht heeft gewijzigd, heeft Traveldocs in deze steeds het recht om bijkomende kost aan te rekenen.
 • Traveldocs heeft het recht om de termijn van de overeenkomst te verlengen. De bijkomende kosten hiervan zijn ten laste van de aanvrager.
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de aanvrager binnen 7 dagen na ontdekking en binnen de 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Traveldocs. Indien dit niet gebeurt zullen alle toekomende rechten en aanspraken komen te vervallen.
 • Traveldocs is te allen tijde gerechtigd om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de aanvrager door te rekenen.
 • Traveldocs behoudt zich het recht om in geval van spoed bovenop de overeengekomen vergoeding en kosten een aanvullend spoedtarief in rekening te brengen indien dit nodig werd geacht om de opdracht te vervullen. De aanvrager zal hiervan zo vlug mogelijk van op de hoogte worden gebracht.
 • Betaling dient te geschieden vooraleer er een opdracht wordt gegeven, behalve wanneer dit anders is overeengekomen met Traveldocs.
 • Wanneer Traveldocs bijkomende kosten en tarieven factureert dienen deze binnen een termijn van 7 dagen worden voldaan.
 • Alle facturen die niet binnen de overeengekomen termijn van 7 dagen zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een interest van 6% per maand vermeerderd.
 • Traveldocs heeft het recht om voor iedere verstuurde betalingsherinnering 25 EUR extra administratiekosten aan te rekenen
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien één van de clausules of een deel van een clausule van huidige algemene voorwaarden nietig, niet-tegenwerpelijk of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze nietigheid, niet-tegenwerpelijkheid of onafdwingbaarheid de andere clausules of delen van de clausules niet nietig, niet-tegenwerpelijk of onafdwingbaar maken en zullen de huidige algemene voorwaarden tussen partijen blijven gelden met uitzondering van de nietige, niet-tegenwerpelijke of onafdwingbare clausule of deel van de clausule.
 • We reserveren ons het recht om geen dossier te behandelen die onze reputatie bij de consulaten kan benadelen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer de aanvrager een consument is, voor zover de toepassing ervan niet strijdig is met de wet.
 • In geval van betwistingen tussen de partijen is enkel de Rechtbank te Diegem gemachtigd.